V LIGA MOS III Wola Esperanto Warszawa Sparta Grodzisk Radomka II Radom
MOS III Wola   0 2 14 25 1 2 22 25 1 2 25 21
16 25 25 15 9 25
    13 15 11 25
Esperanto Warszawa 2 0 25 14   2 0 25 12 2 0 25 18
25 16 25 15 25 16
0 0        
Sparta Grodzisk 2 1 25 22 0 2 12 25   0 2 15 25
15 25 15 25 19 25
15 13 0 0    
Radomka II Radom 2 1 21 25 0 2 18 25 2 0 25 15  
25 9 16 25 25 19
25 11 0 0 0 0