V LIGA Victoria Kobyłka Esperanto Warszawa Atena II Warszawa Sparta Warszawa
Victoria Kobyłka   2 0 26 24 0 2 23 25 0 2 8 25
25 11 14 25 18 25
           
Esperanto Warszawa 0 2 24 26   0 2 16 25 0 2 19 25
11 25 23 25 18 25
0 0        
Atena II Warszawa 2 0 25 23 2 0 25 16   2 1 20 25
25 14 25 23 25 14
0 0 0 0 15 13
Sparta Warszawa 2 0 25 8 2 0 25 19 1 2 25 20  
25 18 25 18 14 25
0 0 0 0 13 15